Artikel 1. Algemeen

1) In deze algemene voorwaarden worden de twee partijen hieronder genoemd ĎTim Voets bvbaí, de aannemer en uitgever van de voorwaarden, en ĎKlantí, de bouwheer en klant van Tim Voets bvba. Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op elke factuur uitgaande van Tim Voets bvba en op elke overeenkomst die de Klant met Tim Voets bvba aangaat mits akkoordverklaring met een offerte. 2) Deze voorwaarden vervangen eventuele andersluidende voorwaarden van de Klant en prevaleren erop. Als een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden zouden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. De partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 2. Offertes

1) Alle offertes van Tim Voets bvba zijn gebaseerd op de informatie die door de Klant wordt afgeleverd- al dan niet via zijn vertegenwoordiger of architect. Ze zijn onderhevig aan prijswisselingen. De Klant staat ervoor in dat hij naar best vermogen alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiŽle informatie heeft verstrekt. De Klant bezorgt Tim Voets bvba tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. 2) De door Tim Voets bvba gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Tim Voets bvba is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de Klant schriftelijk en binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders werd aangegeven of overeengekomen. Tim Voets bvba heeft het recht om het aanbod binnen 3 werkdagen na het aanvaarden hiervan door de Klant alsnog te herroepen. 3) De prijzen in de genoemde offertes zijn steeds exclusief btw, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders schriftelijk werd aangegeven of overeengekomen. 4) Als de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Tim Voets bvba er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Tim Voets bvba anders aangeeft. 5) Bij mondelinge (of telefonische) wijzigingen in de opdracht door de Klant, zonder schriftelijke bevestiging, komt het risico van de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van Klant. Eventuele extra kosten, verbonden aan de door de Klant mondeling of schriftelijk doorgegeven wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht, zijn volledig ten laste van de Klant.

Artikel 3. Bestellingen

1) Tim Voets bvba is alleen aan een bestelling gebonden als de aanvaarding ervan, door de Klant schriftelijk en binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders werd aangegeven of overeengekomen. Ze kunnen niet eenzijdig door de Klant worden gewijzigd. 2) Bij voortijdige annulering van een bestelling dan wel verbreking van de overeenkomst door de Klant voor aanvang van de werken zal een forfaitaire vergoeding van 15% van het bedrag van de bestelling verschuldigd zijn door die laatste, vermeerderd met een administratiekost van 250,00 EUR. Tim Voets bvba behoudt zich het recht voor om het volledige herstel van de schade te eisen zo deze hoger is.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

1) Tim Voets bvba hanteert eenheidsprijzen. Zo de fabrieksprijzen of loonkosten lopende een opdracht verhogen zal Tim Voets bvba gerechtigd zijn om de overeengekomen prijs te verhogen. Bij wijziging in de hoeveelheid van de geleverde materialen en/of prestaties om welke reden ook wordt het verschil verrekend aan de opgegeven eenheidsprijzen. 2) Werken in meer worden steeds afzonderlijk aangerekend. Tenzij anders overeengekomen zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoŲrdinator heeft opgelegd maar niet werden meegedeeld aan Tim Voets bvba bij het overhandigen van de offerte niet begrepen in de offerteprijs. Deze werken zullen, zo nodig, beschouwd worden als meerwerken. 3) Herstellingskosten die hun oorzaak niet vinden in een fout van Tim Voets bvba vallen steeds ten laste van de Klant. 4) De uitgevoerde werken gebeuren steeds in regie, tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken. De verplaatsingstijd wordt eveneens verrekend. Zo de fabrieksprijzen of loonkosten lopende een opdracht verhogen zal Tim Voets bvba gerechtigd zijn om de overeengekomen prijs te verhogen. 5) Behoudens schriftelijk anders overeengekomen vindt facturatie plaats als volgt; (i) een voorschot van 5% van de aannemingsprijs bij ondertekening van de overeenkomst, bij gebreke waaraan de materialen niet worden besteld, (ii) het saldo naarmate de werken vorderen, (iii) een slotfactuur van 5% na de voorlopige oplevering. 6) De door Tim Voets bvba ingediende vorderingsstaten worden binnen de 5 dagen goedgekeurd door de Klant, al dan niet via diens architect. Facturatie geschiedt na goedkeuring van de ingediende vorderingsstaten. Bij gebreke aan goedkeuring binnen de gestelde termijn zal geacht worden dat de Klant akkoord gaat met de ingediende vorderingsstaat. 7) De gefactureerde hoeveelheden worden bepaald door de gerealiseerde oppervlakte. De oppervlakte wordt bepaald door exacte opmetingen. De oppervlakte van de binnenmuren wordt niet in mindering gebracht. In geval van betwisting wordt er een contradictoire opmeting uitgevoerd. 8) Betalingen dienen te gebeuren uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij dit schriftelijk anders werd overeengekomen, op een door Tim Voets bvba aangegeven wijze en valuta. Facturen worden digitaal per e-mail verstuurd of op papier via de gewone post. Facturen zijn contant betaalbaar plaats op de maatschappelijke zetel van Tim Voets bvba, ongeacht de betalingswijze. Geen enkele vertraging tot betaling kan in overweging worden genomen, zelfs niet onder het voorwendsel dat de Klant zelf niet zou worden betaald door de diensten van de overheid dan wel door derden, ongeacht de reden hiervoor. 9) Factuurprotest dient uiterlijk binnen de 8 dagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht aan Tim Voets bvba, bij gebreke waaraan de klacht als onbestaande zal worden beschouwd. Bij gebreke aan reactie na voormelde periode wordt de Klant geacht in te stemmen met de facturatie, en kan deze er niet meer op terugkomen. 10) Bij gebreke aan tijdige betaling zal van rechtswege, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest verschuldigd op de openstaande bedragen van 1% per maand vanaf de factuurdatum, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 15% op de openstaande bedragen verschuldigd, met een minimum van 250,00 EUR per factuur. Tim Voets bvba zal in dat geval tevens gerechtigd zijn haar prestaties op te schorten. 11) Vertraging in de werken die niet aan Tim Voets bvba te wijten zijn geven geen enkel recht tot inhouding van enige betaling. Tim Voets bvba wijst alle vertragingsboetes af.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

1) Tim Voets bvba voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft Tim Voets bvba het recht (delen van) het werk door onderaannemers te laten uitvoeren. Tim Voets bvba behartigt de belangen van de Klant binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. 2) Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van de Klant aan Tim Voets bvba voor onbepaalde tijd. Wanneer werd overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Tim Voets bvba de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 3) De door Tim Voets bvba gestelde uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief en zonder verbintenis, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Een vertraging in de levering of uitvoering van de werken kan nooit aanleiding geven tot het vorderen van een schadevergoeding, verbreking van de overeenkomst of de weigering tot betaling van de overeengekomen prijs. 4) De Klant voorziet dat hij tijdig over alle wettelijk vereiste vergunningen beschikt voor het uitvoeren der werken. Het niet aanvaarden van een project door de bevoegde overheid ontslaat de Klant niet van zijn verplichtingen opzichtens Tim Voets bvba. 5) De Klant staat in voor de volgende voorbereidende werken: (i) het vrij van kosten leveren van voldoende elektriciteit en water op de werf tijdens het uitvoeren der werken, alsook het voorzien van een gemakkelijke toegang en drie parkeerplaatsen gedurende de uitvoering der werken, (ii) zorg dragen voor bescherming van de aflopen en de riolen zodat deze niet verstopt geraken, (iii) aanduiding van de locatie waar materiaal gereinigd kan worden en eventueel betonresten en/of spoelwater gestort kunnen worden, op uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant, (iv) voorziening van een container voor klein afval, (v) het voorzien van een opening naar binnen van minimum 2,50 meter breed en hoog om de werken naar behoren te kunnen uitvoeren (zo er werken op verdiep moeten worden uitgevoerd, voorziet de Klant de toegang tot deze verdieping op eigen kosten); (vi) de werf en ruimtes vrijmaken van elke mogelijke hindernis of resten die een risico vormen voor vervuiling van het beton, (vii) de aanwezigheid van andere aannemers vermijden, (viii) ervoor zorgen dat de werf voor aanvang van de werken wind- en waterdicht is (dak en ramen geplaatst), (ix) het beton niet blootstellen aan tocht, regen, zon of vrieskou, en in het algemeen zorgen voor een binnentemperatuur tussen 5 en 25įC (zo nodig een warmtekanon te voorzien). 6) In geval het personeel van Tim Voets bvba in de normale uitoefening van de werken wordt belet, zal een schadeloosstelling van toepassing zijn op basis van de verloren tijd aan 40,00 EUR per verloren uur, per werkkracht. 7) Tim Voets bvba verzoekt na het voltooiing van de werken om de voorlopige oplevering. Ingebruikname door de klant staat gelijk aan oplevering en een onvoorwaardelijke aanvaarding van de werken. Als de Klant nalaat aan deze oplevering deel te nemen, wordt de oplevering als verkregen beschouwd na verloop van 15 dagen. Kleine onvolkomenheden en onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van het totaalbedrag van de werken beloopt, kunnen in geen enkel geval worden ingeroepen om de oplevering te weigeren. In voorkomend geval staat de Klant in voor betaling van het bedrag van de aanvaarde werken en zal Tim Voets bvba de eventuele tekortkomingen wegwerken binnen een redelijke termijn.

Artikel 6. Verbreking van de overeenkomst

1) Als de Klant een verplichting zoals opgenomen in de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk nakomt, heeft Tim Voets bvba het recht alle tussen de Klant en Tim Voets bvba gesloten overeenkomsten op te schorten tot zolang de Klant aan alle verplichtingen heeft voldaan, dan wel deze overeenkomsten zonder voorafgaande ingebrekestelling te verbreken wegens wanprestatie, zonder enig recht op schadevergoeding of restitutie van de Klant. In voorkomend geval is de Klant van rechtswege, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest verschuldigd op de openstaande bedragen van 1% per maand vanaf de factuurdatum, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 15% op de openstaande bedragen verschuldigd, met een minimum van 250,00 EUR per factuur. 2) In geval van vereffening, faillissement, staking van betaling of onder toepassing van de wetgeving op de continuÔteit van de ondernemingen van de Klant is Tim Voets bvba gerechtigd om met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling alle openstaande vorderingen onmiddellijk op te eisen, alsook de overeenkomst te schorsen en/of te beŽindigen tot de betaling van alle uitstaande bedragen of vergoedingen. 3) Indien de Klant de overeenkomst voortijdig beŽindigt, d.i. vooraleer Tim Voets bvba alle bestelde werken heeft kunnen uitvoeren, heeft de Klant in geen geval recht op terugbetaling van het reeds betaalde gedeelte. De werken die reeds door Tim Voets bvba werden aangevat zullen integraal vergoed worden. De Klant is ingeval van de eenzijdige vroegtijdige verbreking tevens gehouden tot vergoeding van de gederfde winsten van Tim Voets bvba, met een minimum van een forfaitaire vergoeding van 10% van de aannemingsprijs. Artikel 1794 BW is onverwijld van toepassing op de overeenkomst.

Artikel 7. Periodiek onderhoud door de Klant

1) De Klant staat in voor het wekelijks onderhoud van de vloer met de bijgeleverde vloerzeep. Een gebrek aan onderhoud vermindert de bescherming van de vloer. Het gebruik van detergenten kunnen de laag boenwas verwijderen. 2) De vloeren zijn niet volledig bestendig tegen vlekvorming. De vloer mag niet afgedekt worden met een folie of karton gedurende de eerste twee tot drie weken na het storten. 3) De Klant verbindt zich er toe geen dubbelzijdige plakband te gebruiken die de vloer onomkeerbaar kunnen beschadigen. Om de vloer te beschermen moet de Klant over de volledige oppervlakte Tetra pak of Tetra karton plaatsen (tegenstrijdig). 4) De eerste maand na het storten van de vloer is slechts beperkte toegang toegelaten, gezien het risico op krassen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1) Mogelijke beschadigingen aan de geleverde goederen te wijten aan elementen waaraan Tim Voets bvba vreemd is kunnen niet ten hare laste worden gelegd. Tim Voets bvba voert haar opdracht uit overeenkomstig de aangeleverde bestanden van de Klant en is geenszins aansprakelijk voor fouten in deze aangeleverde bestanden. 2) Bij beschadigingen door slecht onderhoud kan de Klant geen verhaal laten gelden, noch voor enig gebrek aan producten die onderhavig zijn aan een natuurlijke werking. 3) Tim Voets bvba is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of zaken die door de schuld van haar personeel, uit een gebrek of een fout in het ontwerp, de bouw of materialen zou kunnen ontstaan. Als overmacht worden onder meer aanvaard: staking, lock-out, ongevallen, brand, vorst, gebrek aan grondstoffen. 4) Tim Voets bvba is nooit aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciŽle of financiŽle verliezen, winstderving, verlies van cliŽnteel, etc. Tim Voets bvba zal enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de Tim Voets bvba gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen, en die te wijten is aan een zware fout of bedrog dan wel het foutief uitvoeren van de overeenkomst. 5) Tim Voets bvba is niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens haar bekend hoorden te zijn. 6) Tim Voets bvba is niet aansprakelijk voor gebreken aan de vloerverwarming. Zij zal een plan van krimpvoegen ter goedkeuring voorleggen aan de bouwheer en/of de architect en draagt de nodige informatie over aan de aannemer sanitair die verantwoordelijk blijft voor de vloerverwarming. 7) Tim Voets bvba is niet aansprakelijk voor latere gebreken in de afwerking in geval van verplichte stopzetting van werkzaamheden tijdens de polierfase. De klant voorziet in de afsluiting van de werf. 8) Tim Voets bvba is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door personen, dieren of insecten tijdens het drogen en verharden van het beton. 9) Tim Voets bvba is niet aansprakelijk voor kleine beschadigingen bij het nemen van de nodige beschermingsmaatregelen. 10) Elk schadegeval dient binnen een vervaltermijn van 8 dagen schriftelijk ter kennis van Tim Voets bvba worden gebracht, met een begroting van de schade, bij gebreke waaraan de schade geacht zal worden niet te hebben plaatsgevonden. 11) Tim Voets bvba is nooit objectief aansprakelijk.

Artikel 9. Klachten en vorderingen

1) Klachten met betrekking tot de door Tim Voets bvba verleende diensten en/of geleverde goederen dienen door de Klant binnen de 8 dagen na ontdekking per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht aan Tim Voets bvba, bij gebreke waaraan de klacht als onbestaande zal worden beschouwd. 2) Alle vorderingen van de Klant opzichtens Tim Voets bvba, uit welken hoofde ook, verjaren na 6 maanden te rekenen vanaf het ontstaan van het feit dat aanleiding geeft tot het indienen van een klacht, en desgevallend oorzaak is van een vordering van de Klant tegen Tim Voets bvba. Deze termijn kan niet worden geschorst en kan enkel worden gestuit door een gerechtelijke actie. 3) Zelfs in geval van zware fout is de eventuele gehoudenheid van Tim Voets bvba tot schadevergoeding beperkt tot het tijdens de laatste 6 maanden van de samenwerking door Tim Voets bvba gefactureerde bedrag.

Artikel 10. Privacy, persoonsverwerking en GDPR

1) Tim Voets bvba kan persoonsgegevens van de Klant gebruiken om deze te voorzien van informatieve nieuwsberichten over nieuwe producten en diensten, evenementen gerelateerd aan de werking van Tim Voets bvba, job-gerelateerde informatie en vacatures, haar werking en dienstverlening, toetreding van medewerkers, nieuwsberichten, et cetera. 2) Onder geen beding worden de persoonsgegevens van de Klant overgemaakt aan derden. 3) Tim Voets bvba behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 4) De Klant heeft steeds een wettelijk recht om zijn persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Tim Voets bvba verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan het verzoek van de klant gevolg te geven. De Klant kan Tim Voets bvba hiertoe een schriftelijk verzoek richten per e-mail. 5) De Klant heeft het recht, wanneer hij zijn identiteit bewijst, om de nodige informatie omtrent de verwerking rond zijn persoon te ontvangen op eenvoudig verzoek. De klant kan altijd foutieve of onvolledige gegevens verbeteren via post of via e-mail. De klant kan per eenvoudig verzoek via e-mail verzoeken om verwijderd te worden uit de data van Tim Voets bvba.

Artikel 11. Geschillen

Het Belgische recht is van toepassing op elke overeenkomst tussen Tim Voets bvba en de Klant. De Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Limburg (afdeling Tongeren) zijn bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen inzake deze overeenkomst.

Contact gegevens

Adres:
Tel.:
Email:
Hanterstraat 6, 3730 Hoeselt
0474-870121
info@timvoetsbvba.be